Bilet do kina gratis

REGULAMIN PROMOCJIBILET DO KINA GRATIS” (dalej „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami promocji w formie e-kodów o nazwie „BILET DO KINA GRATIS”, zwanej dalej „Promocją”, są
Paris Optique Polska 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000399342, posiadającą NIP: 521-362-05-51,
Paris Optique Polska 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000401320, posiadającą NIP: 521-362-12-43,
Paris Optique Polska 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000400762, posiadającą NIP: 521-362-06-28,
Paris Optique Polska 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000429929, posiadającą NIP: 521-363-52-51,
Paris Optique Polska 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000430065, posiadającą NIP: 521-363-54-17,
Paris Optique Polska 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000429824, posiadającą NIP: 521-363-54-00,
Paris Optique Polska 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000429944, posiadającą NIP: 521-363-53-57,
Paris Optique Polska 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000482567, posiadającą NIP: 521-362-05-51,
oraz Paris Optique Polska 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Warszawie, przy ul.Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000500512, posiadającą NIP: 107-002-95-06, zwani dalej „Organizator”.


2. Celem Promocji jest promocja produktów marki POLICE, przy czym dotyczy ona wyłącznie okularów przeciwsłonecznych POLICE (dalej: „Produkty Promocyjne”). Promocja nie dotyczy innych produktów sprzedawanych pod marką POLICE niż okulary przeciwsłoneczne, w szczególności nie dotyczy takich produktów jak oprawy korekcyjne, etui na okulary itp.

3. W Promocji honorowany jest zakup Produktów Promocyjnych dokonany w dowolnym punkcie sprzedaży Paris Optqiue z poniższej listy punktów pkt 3.1 biorących udział w Promocji (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
3.1
CH BLUE CITY (Al. Jerozolimskie 179 02-220 Warszawa)
PKP WARSZAWA (Al.Jerozolimskie 54 00-495 Warszawa)
PLAC KONSTYTUCJI (Pl. Konstytucji 5 00-657 Warszawa)
SADYBA BEST MALL (Powsińska 31 lokal 141 02-903 Warszawa)
GALERIA WILEŃSKA (Ul. Targowa 72 03-734 Warszawa)
WOLA PARK (Ul. Górczewska 124 01-460 Warszawa)
GALERIA PÓŁNOCNA (Ul. Światowida 17 03-144 Warszawa)
CH RIVIERA (ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304 Gdynia)
CH FORUM (ul. Targ Sienny 7 80-806 Gdańsk)
CH BONARKA (Ul. Kamieńskiego 11 30-644 Kraków)
CH SERENADA (Al. Generała Bora-Komorowskiego 41 31-876 Kraków)
ATRIUM FELICITY (Al. Wincentego Witosa 32 20-315 Lublin)
LUBLIN PLAZA (Ul. Lipowa 13 20-024 Lublin)
CH PORT (ul. Pabianicka 245 93-120 Łódź)
MANUNFAKTURA (Ul. Karskiego 5 91-071 Łódź)
SILESIA (Ul. Chorzowska 109a 40-101 Katowice)
NEPTUN (Ul. Pomorska 7 83-200 Starogard Gdański)
CH MAGNOLIA (Ul. Legnicka 58 54-204 Wrocław)
PLATAN (PL. Teatralny 12 41-800 Zabrze)
GALERIA WARMIŃSKA (ul. Tuwima 26 10-748 Olsztyn)
GALERIA BAŁTYCKA (Al. Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk)
GALERIA KRAKOWSKA (Ul.Pawia 5 31-154 Kraków)
ARKADIA (Al. Jana Pawla II 82 00-175 Warszawa)
ZŁOTE TARASY (Ul. Zlota 59 00-120 Warszawa)
GALERIA MOKOTÓW (Ul. Woloska 12 02-675 Warszawa)

4. Promocja dotyczy Produktów Promocyjnych zakupionych w okresie od dnia 05 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Uczestnicy”). Do udziału w Promocji nie są uprawnione w szczególności osoby, które nabywają Produkty Promocyjne w celu ich odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach działalności gospodarczej.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Promocji.

3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien:

4.1 w okresie od dnia od dnia 05 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. dokonać zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych w Punkcie Sprzedaży, przy czym:
• Uczestnik powinien zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci: – paragonu fiskalnego, który powinien zawierać dane: data sprzedaży, kwota zakupu brutto, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny, unikatowy numer kasy rejestrującej, kolejny numer wydruku,
lub – faktury, która powinna zawierać dane: data sprzedaży, data wystawienia faktury, kwota zakupu brutto, nazwa sprzedawcy, NIP podatnika wystawiającego fakturę, nr faktury.
• dowód zakupu nie może wskazywać, że zakupu dokonał podmiot prowadzący działalność gospodarczą albo osoba fizyczna inna niż osoba, której dane zostały zawarte w zgłoszeniu o którym mowa w pkt 4.2 poniżej.

4.2 w okresie od dnia od dnia 05 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. dokonać zgłoszenia do Promocji poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Punktach Sprzedaży.

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

5.1 Uczestnik biorąc udział w Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

6. Każdy z Uczestników ma prawo do dokonania wielu Zgłoszeń i otrzymania odpowiadającej im liczby nagród w Promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia wymagań określonych w Regulaminie. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, bez względu na liczbę i wartość Produktów Promocyjnych w nim opisanych. Wartość jednego biletu do kina wynosi 21zł. Uczestnik musi posiadać świadomość o konieczności dokonania rozliczenia PIT w przypadku, gdy wartość otrzymanych nagród przekroczy wartość 100zł (słownie: sto złotych).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia Zgłoszenia:
A. w przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji,
B. w przypadku, gdy skan/zdjęcie dowodu zakupu nie będzie zawierać czytelnych danych wymaganych zgodnie z Regulaminem,
C. w przypadku, gdy okaże się, że zakupu Produktu Promocyjnego dokonała inna osoba niż Uczestnik wysyłający Zgłoszenie,
D. w przypadku, gdy przedstawiony dowód zakupu został uprzednio wykorzystany w Promocji – przez tego samego lub innego Uczestnika,
E. w przypadku, gdy formularz wypełniony został niepoprawnie, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
F. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator wskazuje, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).

8. W sytuacji określonej w pkt 7 powyżej Organizator prześle Uczestnikowi – w ciągu 10 dni od otrzymania Zgłoszenia – wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu o odmowie przesłania nagrody z wyszczególnieniem powodu odrzucenia Zgłoszenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w formie wskazanej w ust. 8 również w innych przypadkach, w których będzie to niezbędne w celu wyjaśnienia wątpliwości lub potwierdzenia prawidłowości Zgłoszenia. W szczególności, w przypadku, kiedy Uczestnik jako dowód zakupu przedstawi fakturę, w razie ewentualnych wątpliwości może zostać poproszony drogą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Zgłoszeniu, o przesłanie skanu dowodu dokonania zapłaty, celem dodatkowego potwierdzenia faktycznego dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. W skanie dowodu dokonania zapłaty Uczestnik może zaczernić numer swojego rachunku bankowego lub inne dane, które nie są wymagane w niniejszym Regulaminie.


§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI

1. W Promocji będą przyznawane nagrody w postaci kodu w formie elektronicznej (dalej: „KOD”), mającego postać numerycznego kodu, podlegającego wymianie na 1 bilety do kina w sieci kin Multikino bądź Helios na film „Men in Black 2” (dalej: „Bilety”).

2. Kody podlegają wymianie na Bilety na seanse 2D (dowolny dzień i godzina seansu). Uczestnik ma prawo dopłaty do fotela VIP. – zgodnie z regulaminem kina.

3. Kod jest ważny do końca roku 2019r. (najpóźniejsza data przedstawienia kodu do realizacji oraz najpóźniejsza data seansu filmowego). Organizator nie gwarantuje określonej ilości seansów w danym kinie (seanse są emitowane z różną częstotliwością w różnych kinach). Możliwość wykorzystania kodu jest ograniczona dostępnością miejsc na określony seans filmowy (Uczestnicy nie mają pierwszeństwa przed innymi klientami kina).

4. Kod można zrealizować wyłącznie w kasie kina. Możliwa jest realizacja kodu wyłącznie poprzez jego jednoczesną wymianę na 1 Bilet - na seans filmu „Men in Black 2” o wartości 21pln.
Kod nie podlega wymianie na gotówkę lub na inny bilet.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają regulaminy kina, zakupu oraz rezerwacji biletów dostępne na stronie www.multikino.pl

6. Nagrody zostaną przesłane w terminie 3 dni roboczych od dokonania Zgłoszenia w Punkcie Sprzedaży, w formie wiadomości e-mail wysłanych na adres e-mail wskazany przez Uczestników podczas dokonywania Zgłoszenia.


§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie wiadomości email wysyłanej na adres: contact@parisoptique.pl, z dopiskiem „promocja”

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora poprzez wiadomość e-mail na adres zawarty w Zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.parisoptique.pl oraz w Punktach Sprzedaży.


§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy są organizatorzy wymienieni w §1 powyższego regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: contact@parisoptique.pl

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.