Regulamin korzystania z zakupów sklepu online Paris Optique

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Internetowej znajdującej się na stronie: www.parisoptique.pl na które składają się:

  • - sprzedaż produktów w ramach sklepu online Paris Optique ;

  • - prowadzenie Konta dla Klienta;

  • - rezerwacja online wizyt w Salonach;

  • - dostarczanie treści cyfrowych.

 1. Platforma internetowa jest prowadzona przez „Optyk Serwis i Marketing Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, NIP 521-36-35-251, (dalej „Paris Optique” lub „Administrator”).

 1. W sprawach Platformy Internetowej, oferowanych produktów, wizyty lub złożonego zamówienia można kontaktować się z Paris Optique poprzez adres e-mailowy: contact@parisoptique.pl.

 1. Korzystanie z Platformy Internetowej, w tym przeglądanie asortymentu w Sklepie Internetowym Paris Optique, zamawianie produktów w ramach Sklepu Paris Optique On-line, usługi rezerwacji Bezpłatnego Badania Wzroku nie wymaga rejestracji, ani zakładania Konta na Platformie Internetowej przez Użytkownika.

 1. Paris Optique nie pobiera opłat za rejestrację i zakładania konta na Platformie Internetowej, w tym za przeglądanie oferty Sklepu Internetowego Paris Optique, czy też za rezerwację wizyt z zastrzeżeniem, że korzystanie z Platformy Internetowej wymaga dostępu do sieci Internet. Z kolei, uzyskanie dostępu do Internetu może się wiązać z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz dostawcy tej usługi.

 1. Paris Optique w ramach Platformy Internetowej pobiera płatności za towary zakupione przez Klienta w Sklepie Internetowym Paris Optique.

§ 2.

Definicje

Administrator – to jest Paris Optique

Bezpłatne Badanie Wzroku – to jest usługa nieodpłatnego badania wzroku oferowana przez Paris Optique, której rezerwacje przeprowadzić można za pośrednictwem Platformy Internetowej, badanie odbywa się w salonach stacjonarnych Paris Optique w całej Polsce.

Infolinia sklepu online Paris Optique – infolinia telefoniczna znajdująca się pod numerem 666 022 219 za pośrednictwem której można skontaktować się ze Sklepem Internetowym Paris Optique. Opłata za połączenie z Infolinią jest, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Infolinia ogólna Paris Optique – telefoniczna infolinia znajdująca się pod numerem 666 022 219, za pośrednictwem której uzyskać można informacje ogólne. Opłata za połączenie z Infolinią jest, jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Gość – to jest Klient, który korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Platformę Internetową bez rejestracji Konta na Platformie Internetowej. Istnieje możliwość korzystania z usług Platformy Internetowej przez Zarejestrowanego Klienta, jako Gość, tj. w sytuacji gdy Zarejestrowany Klient nie zaloguje się na swoim Koncie Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która korzysta z Platformy Internetowej, w tym z Usługi Paris Optique online, w celu skorzystania z usług oferowanych przez Paris Optique za pośrednictwem Platformy Internetowej

Konto – dostępne po rejestracji Klienta indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych na Platformie Internetowe. W ramach Konta Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury oraz wglądu do złożonych zamówień, jak również ma możliwość usunięcia swojego Konta.

Platforma Internetowa – platforma internetowa znajdująca się na stronie: www.parisoptique.pl za pośrednictwem której Paris Optique świadczy następujące usługi:

  • - sprzedaż produktów w ramach Usługi Paris Optique online;

  • - prowadzenie Konta,

  • - rezerwacja online wizyt w Salonach;

  • - przeglądanie online produktów dostępnych w sklepie Paris Optique online;

  • - dostarczanie treści cyfrowych Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Internetowej, w tym Klientów Usługi Paris Optique online, dostępne pod adresem:
   https://parisoptique.pl/bezpieczne-zakupy
   https://parisoptique.pl/rodo
   https://parisoptique.pl/polityka-plikow-cookie
   i stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin dla Platformy Internetowej Paris Optique online, który określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Internetowej, na które składają się:

  • - sprzedaż produktów w ramach sklepu online Paris Optique ;

  • - prowadzenie Konta dla Klienta

  • - rezerwacja online wizyt w Salonach;

  • - dostarczanie treści cyfrowych.

Salony – salony optyczne prowadzone przez Paris Optique pod marką “Paris Optique”. Lista salonów Paris Optique znajduje się na stronie internetowej: https://parisoptique.pl/salony

Usługa Paris Optique online lub Sklep Internetowy Paris Optique – usługa świadczona za pośrednictwem Platformy Internetowej, na którą składa się sprzedaż produktów w sklepie internetowym „Paris Optique”, znajdującym się na stronie: https://parisoptique.pl.

Wizyta – to jest możliwość rezerwacji terminu wizyty w wybranym Salonie stacjonarnym w celu wykonania Bezpłatnego Badania Wzroku w sieci salonów Paris Optique oraz konsultację ze specjalista oraz doradcą w sprawie doboru soczewek okularowych.

Klient – to jest Klient, który zarejestrował swoje Konto na Platformie Internetowej. Korzystanie z usług Platformy Internetowej w trybie „Zarejestrowany Klient” wymaga zalogowania się na swoim Koncie przez Zarejestrowanego Klienta

§ 3.

Zasady korzystania z Platformy Internetowej

1. Działanie Platformy Internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w dokumentach dostępnych pod adresami:
https://parisoptique.pl/bezpieczne-zakupy
https://parisoptique.pl/rodo
https://parisoptique.pl/polityka-plikow-cookie

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z Platformy Internetowej Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:

   • - aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

   • - prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3);

   • - włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce);

   • - aktywny własny adres e-mail (w celu zamówienia produktów w Sklepie Internetowym Paris Optique lub zamówienia Wizyty w Salonie za pośrednictwem Platformy Internetowej);

   • - aktywny numer telefonu komórkowego (w celu uzyskiwania wiadomości sms na temat realizacji zamówienia w ramach Usługi Paris Optique online).

   • - sklep internetowy na stronie htttps://parisoptique.pl działa w technologii RWD

3. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy Internetowej, w tym do

  • - niepodejmowania ingerencji w treść witryny Platformy Internetowej, jej elementy techniczne, czy też w konta innych Klientów;
    • - niepodawania nieprawdziwych, nieswoich danych, czy też korzystania z cudzych kont czy instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu realizacji zamówień na Platformie internetowej.

    • - Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

4. Paris Optique nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy Internetowej, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z Platformą Internetową prowadzona przez Paris Optique.

§ 4.

Klient

1. W ramach Usługi Paris Optique online zamówienia może składać Klient, który spełnia następujące kryteria:

  • - ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • - składa zamówienia, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c.

2. Klient nie musi posiadać Konta, aby móc korzystać z Platformy Internetowej, w tym złożyć zamówienia na okulary przeciwsłoneczne na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem. Usługi Paris Optique umożliwia składanie zamówień na Platformie Internetowej przez Klientów posiadających zarejestrowane Konto na Platformie Internetowej (dalej „Zarejestrowany Klient”), jak i przez Klientów, którzy nie zarejestrowali Konta na Platformie Internetowej (dalej „Gość”).

3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 ust. 2 powyżej, Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:

   • - jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu przez Klienta konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim koncie;
    • - jako Gość – w formule „Kup bez rejestracji”, tj. bez konieczności rejestrowania konta na Platformie Internetowej (lub logowania na koncie) po spełnieniu warunków określonych w §9 ust. 4 poniżej.

§ 5.

Rejestracja Konta na Platformie Internetowej

1. Paris Optique udostępnia Klientom możliwość założenia Konta na Platformie Internetowej. Konto jest dostępne po rejestracji Klienta w Platformie Internetowej. Konto stanowi zbiór danych dotyczących Klienta o zamówieniach Klienta składanych na Platformie Internetowej, w ramach którego Klient ma możliwość, m.in., zarządzania swoimi danymi osobowymi, danymi do faktury, składania zamówień na produkty w ramach Usługi Paris Optique online, zamawiania Wizyt Bezpłatnego Badania Wzroku oraz wglądu do wcześniej złożonych zamówień (dalej „Konto”). Klient może usunąć swoje Konto z Platformy Internetowej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 i 8 Regulaminu.

2. Klient może zarejestrować Konto samodzielnie w ramach Platformy Internetowej.

W celu zarejestrowania Konta przez Klienta w sposób, o którym powyżej, konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Platformy Internetowej podczas składania zamówienia, poprzez:

   • - podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu swojej poczty elektronicznej email, adresu pocztowego, numeru telefonu kontaktowego oraz hasła;

   • - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i Polityką reklamacji oraz akceptacji ich postanowień (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego);

   • - złożenie oświadczenia woli w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia lub w celu prowadzenia Konta oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów w ramach Usługi Paris Optique online (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego);

3. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2 powyżej. Klient powinien na bieżąco weryfikować, czy adres e-mail podany przez niego na potrzeby zakładania Konta jest aktualny i poprawny. Klient nie powinien dzielić się, ani ujawniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

4. Paris Optique oferuje Klientowi możliwość uzyskania wsparcia przy procesie rejestracji Konta. Wsparcie to można uzyskać za pośrednictwem Infolinii. W przypadku wsparcia procesu rejestracji Konta za pośrednictwem Infolinii, pracownik Paris Optique nie wykonuje za Klienta żadnych czynności opisanych w paragrafie 5 ust. 2 powyżej, a jedynie pomaga Klientowi przejść prawidłowo przez proces rejestracji Konta.

5. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno Konto na Platformie Internetowej.

6. Jeżeli usługa cyfrowa świadczona przez Paris Optique w postaci prowadzenia Konta dla Klienta pozostaje niezgodna z umową o prowadzenie Konta, tj. z tym Regulaminem, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:

  • - doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową (tj. Regulaminem) jest niemożliwe, albo wymaga nadmiernych kosztów po stronie Paris Optique;

  • - Paris Optique nie doprowadziło usługi cyfrowej do zgodności z umową (Regulaminem);

  • - brak zgodności usługi cyfrowej z umową (Regulaminem) występuje nadal, mimo że Paris Optique próbowało doprowadzić ją do zgodności z umową;

  • - brak zgodności usługi cyfrowej z umową (Regulaminem) jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy (Regulaminu);

  • - z oświadczenia Paris Optique lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ono usługi cyfrowej do zgodności z umową (Regulaminem) w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. W celu odstąpienia od umowy na prowadzenie Konta, należy przesłać wiadomość email na adres: contact@parisoptique.pl, zawierającą żądanie odstąpienia od umowy na prowadzenie Konta. Konto usuwane jest niezwłocznie po otrzymaniu w/w wiadomości, jednak nie później niż w terminie 14 dni od tej daty. Odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta oznacza zawsze usunięcie Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną). Odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta nie oznacza usunięcia przez Paris Optique wszystkich danych osobowych Klienta, przetwarzanych w ramach usuniętego Konta, jeżeli istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania przez Paris Optique po dniu odstąpienia od w/w umowy; w takiej sytuacji Paris Optique będzie przetwarzało dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i w celu ciążącego na Paris Optique obowiązku prawnym.

§ 6.

Zasady korzystania z Konta

1. Klient powinien korzystać z Konta oraz z innych usług Platformy Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Po zarejestrowaniu się na Platformie Internetowej każdorazowe logowanie na koncie odbywa się przy użyciu danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, tj.: adresu e-mail oraz hasła. Klient może dokonać zmiany hasła przypisanego do Konta poprzez wykorzystanie funkcjonalności Konta; zmiana hasła wymaga podania treści starego oraz nowego hasła. W przypadku, gdy Klient nie pamięta swojego hasła, funkcjonalność Konta pozwala mu dokonać jego zresetowania – Klient po skorzystaniu z tej funkcjonalności otrzymuje wiadomość email na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta, zawierający link aktywacyjny dla zmiany hasła.

3. Paris Optique nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych Klienta podanych podczas zakładania Konta.

4. Rejestracja Konta na Platformie Internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Platformy Internetowej (w tym przeglądanie produktów w ramach Sklepu Internetowego Paris Optique online, korzystanie z Konta) jest nieodpłatne.

5. Paris Optique ma prawo zablokować Konto (tj. uniemożliwić Klientowi uzyskiwanie dostępu oraz dokonywanie modyfikacji Konta), gdy Klient wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub postanowień niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta, Paris Optique powiadomi Klienta wiadomością na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Zablokowanie Konta oznacza wypowiedzenie przez Paris Optique umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Paris Optique przed zablokowaniem Konta podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup jako gość”, o której mowa poniżej.

6. W razie zablokowania Konta, o którym mowa w w paragrafie 6 ust. 5 powyżej, Klient może, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od otrzymania zawiadomienia o zablokowaniu Konta, zwrócić się do Paris Optique o przekazanie danych Klienta zgromadzonych na Koncie, w szczególności kopii składanych zamówień. Paris Optique przekaże takie dane Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przesłania żądania przez Klienta.

7. Klient może usunąć swoje Konto poprzez przesłanie wiadomości email na następujący adres poczty elektronicznej: contact@parisoptique.pl, zawierającej wniosek o usunięcie Konta. Konto usuwane jest niezwłocznie od otrzymania w/w wiadomości, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Usunięcie Konta oznacza zawsze rozwiązanie zawartej z Klientem umowy o prowadzenie Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną). Usunięcie Konta nie oznacza jednak usunięcia przez Paris Optique wszystkich danych osobowych Klienta przetwarzanych w ramach usuniętego Konta, jeżeli istnieją inne podstawy prawne do ich przetwarzania przez Paris Optique po dniu rozwiązania w/w umowy.

8. Po usunięciu Konta przez Klienta nie ma możliwości jego przywrócenia. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta, wygasa z chwilą usunięcia Konta przez Klienta.

§ 7.

Sposoby Korzystania z Usług Paris Optique On line

1. Sklep Internetowy Paris Optique online, znajdujący się na stronie: https://parisoptique.pl/ jest prowadzony przez „Optyk Serwis i Marketing Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, NIP 521-36-35-2512. Przeglądanie stron oraz produktów w ramach Paris Optique online nie wymaga założenia Konta przez użytkownika. Treści cyfrowe udostępniane przez Paris Optique w ramach Platformy Internetowej można przeglądać:

  • jako Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie;

lub

  • jako Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.

3. Rejestracja Konta w ramach Paris Optique online, jak również korzystanie z funkcjonalności stron Usługi Paris Optique online, w tym przeglądanie produktów i korzystanie z Konta, jest nieodpłatne.

4. Przeglądanie stron Usługi Paris Optique online, jako Zarejestrowany Klient, wymaga zalogowania się na Koncie w ramach Platformy Internetowej. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przez klienta przy rejestracji Konta. Z wyłączeniem adresu email przypisanego do Konta, dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto

5. Przeglądanie stron w Usłudze Paris Optique online, jako zarejestrowany Klient, daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego.

§ 8.

Informacja o produktach dostępnych w Usłudze Paris Optique On-line

1. Paris Optique w ramach Sklepu Internetowego Paris Optique online sprzedaje i dostarcza produkty pełnowartościowe.

2. Paris Optique przyjmuje odpowiedzialność względem Klienta za brak zgodności towaru zakupionego w ramach Usługi Paris Optique Online z umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch tygodni od tej chwili.

3. Ceny wszystkich produktów dostępnych na stronach internetowych Paris Optique online są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

4. Paris Optique zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Paris Optique online, kosztów dostawy zamówienia, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania produktów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Usługi Paris Optique online, bądź wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Paris Optique potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Paris Optique przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.

5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od wyboru Klienta.

6. Ostateczne ceny produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Paris Optique online mogą się różnić od cen tych samych produktów oferowanych przez Paris Optique w Salonach Stacjonarnych.

§ 9.

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w Usłudze Paris Optique online można składać poprzez stronę internetową: https://parisoptique.pl.

2. Zamówienia w Usłudze Paris Optique online można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Paris Optique online, jako:

    • Zarejestrowany Klient (tj. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym Paris Optique) – po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto;

lub

  • jako Gość w formule „Kup jako gość” – bez konieczności logowania się lub rejestrowania Konta na Platformie Internetowej na zasadach określonych w ust. 4 poniżej.

4. FORMUŁA „Kup jako gość”.

Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających z możliwości złożenia zamówienia w Usłudze Paris Optique online w formule „Kup jako gość”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie:

   • imienia i nazwiska;

   • adresu Klienta i/lub adresu dostawy

   • adresu poczty elektronicznej email;

   • numeru telefonu kontaktowego;

oraz

złożenie następujących oświadczeń:

1) o zapoznaniu się z Regulaminem Platformy Internetowej, Polityką Prywatności i Polityką reklamacji oraz akceptacji ich postanowień (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego);

2) w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia/zlecenia – (poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko formularza rejestracyjnego);

Dokonanie wyżej wskazanych czynności jest niezbędne do złożenia zamówienia w Usłudze Paris Optique online, jako Gość. Poza tym, tryb składania zamówienia jest taki sam, jak w przypadku składania zamówienia, jako Zarejestrowany Klient.

5. Zamówienie jest składane poprzez dokonanie wyboru produktów i umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.

6. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane produkty oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać adres dostawy (w przypadku zamawiania, jako Zarejestrowany Klient – jeśli adres dostawy jest inny niż adres podany w ustawieniach Konta). Po wskazaniu adresu dostawy pojawi się informacja o kosztach dostawy zamówienia. Po akceptacji kosztów dostawy zamówienia, pojawi się informacja podsumowująca zamówienie Klienta, w tym informacje o:

 • zamawianych produktach i ich liczbie;

 • jednostkowej cenie zamawianych produktów oraz o ich cenie łącznej; oraz

 • kosztach dostawy zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych produktów i koszty dostawy zamówienia).

7. W celu złożenia zamówienia w Usłudze Paris Optique online należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Paris Optiuqe, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu płatności.

8. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany na Koncie lub w formularzu rejestracyjnym przy zakupach w formule „Kup jako gość”) Paris Optique online wysyła potwierdzenie otrzymania zamówienia Klienta. Potwierdzenie to zostanie wysłane niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez Paris Optique Online. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

9. Z chwilą otrzymania zamówienia przez Paris Optique zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów wskazanych w zamówieniu. Wysłana informacja o potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez Paris Optique jest oświadczeniem Klienta o przyjęciu oferty, o której mowa w paragraf 9 ust. 8 powyżej.

10. W razie stwierdzenia niedostępności wszystkich zamówionych produktów, Paris Optique online poinformuje Klienta o odmowie realizacji zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych produktów i anuluje zamówienie. W razie dokonania przez Klienta zapłaty za anulowane zamówienie zastosowanie ma postanowienie paragrafie 9 ust. 12 poniżej.

11. W razie stwierdzenia dostępności tylko części zamówionych produktów Paris Optique online nie ma możliwości zrealizowania zakupu. W takiej sytuacji, całe złożone przez Klienta zamówienie zostaje automatycznie anulowane o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego adres email. Paris Optique nie pobiera od Klienta zapłaty za niezrealizowane zamówienie. Klient będzie mógł złożyć nowe zamówienie.

12. Dostępność informacji o produktach na stronach Usługi Paris Optique online nie oznacza dostępności tych produktów w magazynach Paris Optique online i możliwości realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętych zamówieniem, Paris Optique niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W razie anulowania zamówienia Klienta zgodnie z postanowieniami paragrafie 9 ust. 10 i ust. 11 powyżej, i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, Paris Optique niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za anulowane zamówienie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania do Klienta informacji o anulowaniu Zamówienia. Paris Optique dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

13. Po wysyłaniu Zamówienia, Paris Optique przekaże Klientowi drogą elektroniczną pod wskazany adres email numer przesyłki kurierskiej umożliwiający jej „śledzenie” .

14. W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych teleadresowych Paris Optique skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez e-mail w celu weryfikacji danych.

15. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te promocyjne produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

16. Paris Optique oferuje Klientowi możliwość uzyskania wsparcia przy procesie dokonywania zamówień za pośrednictwem Usługi Paris Optique online. Wsparcie to można uzyskać podczas wizyty w dowolnym Salonie lub za pośrednictwem Infolinii sklepu internetowego. W przypadku wsparcia procesu zakupowego za pośrednictwem Infolinii, pracownik Infolinii może:

1) tłumaczyć Klientowi w jaki sposób korzystać z funkcjonalności Usługi Paris Optique online,

2) pracownik Infolinii nie może złożyć w imieniu Klienta żadnych oświadczeń, ani wyrazić żadnych zgód wymaganych w ramach procesu zakupowego przez funkcjonalność Usługi Paris Optique online, w tym w szczególności pracownik Infolinii nie posiada uprawnienia do potwierdzenia dokonania zamówienia w sposób opisany w paragrafie 9 ust. 7 powyżej. Klient każdorazowo zobowiązany jest zapoznać z treścią Zamówienia przed jego zaakceptowanie oraz samodzielnie dokonać potwierdzenia jego złożenia w sposób opisany w paragraf 9 ust. 7 powyżej.

§ 10.

Dostawa

1. Dostawy produktów zakupionych w ramach Usługi Paris Optique online są realizowane przez Paris Optique do miejsc dostawy zlokalizowanych jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:00-15:00. Przewidywany czas dostawy podany na stronach Usługi Paris Optique online, liczony jest w dniach roboczych.

3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Paris Optique w ramach Usługi Paris Optique online realizuje dostawy zamówień jedynie za pośrednictwem dostawy kurierem pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,

5. Dostawy są realizowane przy zamówieniach po zaksięgowaniu wpłaty.

6. Paris Optique nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionego produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy.

8. Koszt dostawy jest wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia. W momencie przekazania zamówionego produktu przez Paris Optique do firmy kurierskiej, Paris Optique wysyła do Klienta e-mail z wiadomością o wysyłce zakupionych produktów wraz z informacją o kurierze i numerze przesyłki.

§ 11.

Formy płatności

1. Paris Optique akceptuje elektroniczne formy płatności w ramach zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez serwis Przelewy24

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy. Zamówienie złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało ono złożone

2. Paris Optique online nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących karty płatniczej Klienta; Klient przekazuje wszelkie dane w tym zakresie jedynie Operatorowi Płatności.

3. Wybór formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.

4. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik weryfikacji dokonanej płatności.

5. Płatność rozpoczęta za pośrednictwem Operatora Płatności musi zostać ukończona przez Klienta, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane i realizacja Zamówienia nie nastąpi.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Usłudze Paris Optiuqe online (z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 i ust. 13 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Klient wszedł w posiadanie produktu, lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Paris Optique w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.parisoptique.pl/dokumenty/formularz_odstapienia_od_umowy_zawartej_na_odleglosc.pdf(FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ/ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU W SKLEPIE ONLINE) ale nie jest to obowiązkowe.

3. Paris Optique przyjmuje odstąpienie od umowy poprzez wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy: contact@parisoptique.pl;

4. Paris Optique prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu, w każdym razie nie później niż 48 godzin od trzymania oświadczenia Klienta. Potwierdzenia otrzymania Oświadczenia złożonego w dni wolne od pracy, będą wysyłane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Oświadczenie zostało złożone

5. Z zastrzeżeniem w paragrafie 12 ust. 11 poniżej, Klient może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich produktów ujętych w zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko produktów ujętych w zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych produktów ujętych w zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy), chyba że co innego wynika z warunków akcji promocyjnej prowadzonej przez Paris Optique w ramach której zakupiony został dany produkt.

6. Paris Optique ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności za zakup w Sklepie Internetowym Paris Optique online. Paris Optique może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania oraz weryfikacji stanu faktycznego zwracanych produktów.

7. Paris Optique dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. Klient ma obowiązek uzupełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ/ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU W SKLEPIE ONLINE otrzymany wraz zakupionym towarem lub dostępny do pobrania tutaj oraz zwrócić produkt, nie mający śladów użytkowania wraz z wszelkimi znakami towarowymi, oryginalnym dowodem zakupu, futerałem oraz nieodpieczętowane opakowanie ze ściereczką z mikrofazy, w zakresie którego odstąpił od umowy z Paris Optique, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni o dnia, w którym odstąpił od umowy z Paris Optique. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem.

9. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza charakter, cechy, przeznaczenie i funkcjonowanie produktu.

11. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie produktu, który został zakupiony przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego (np. gdzie produkty oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane łącznie w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie produkty, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym produktem, jako część takiego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).

12. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem oraz ocenie jego stanu faktycznego.

13. Zwracany towar należy wysłać za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adres:

Paris Optique

Dział Zwrotów Sklepu Online

Plac Konstytucji 5

00-657 Warszawa

14. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W opisanym przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje również Użytkownikowi nie będącemu klientem.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Wymiana towaru polega na zwrocie otrzymanych produktów na zasadach odstąpienia od umowy, a następnie złożenia nowego zamówienia według nowej specyfikacji klienta.

§ 13.

Bezpłatnie Badanie Wzroku w salonach

1. W ramach Bezpłatnego Badania Wzroku Paris Optique oferuje badanie wzroku w celu dobrania okularów korekcyjnych.

2. W ramach Bezpłatnego Badania Wzroku polegającego na badaniu wzroku, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się poniższe czynności:

a) Wywiad:

    • określenie oczekiwań i potrzeb wzrokowych

b) Ocena wstępna:

    • wstępne określenie refrakcji przy użyciu autorefraktometru,

    • weryfikacja dotychczasowej korekcji optycznej i parametrów montażowych soczewek okularowych;

    • określenie ostrości wzroku w dotychczasowej korekcji optycznej (Vis c.c.) i/lub bez korekcji optycznej (Vis s.c. - jeżeli jest to zasadne)

c) Określanie refrakcji z wykorzystaniem foroptera i/lub kasety okulistycznej;

d) Określenie korekcji do bliskich i pośrednich odległości (jeżeli jest to zasadne)

e) Dobór korekcji optycznej w zakresie soczewek okularowych:

    • weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w dali

    • weryfikacja komfortu widzenia obuocznego w bliskich odległościach

    • rekomendacja produktów dostosowanych do potrzeb wzrokowych Pacjenta (soczewki: jednoogniskowe, progresywne; uszlachetnienia powierzchni)

f) Omówienie istoty zmian korekcji, związanych z tym korzyści wzrokowych, możliwych przejściowych objawów adaptacyjnych i czasu adaptacji do korekcji.

g) Ustalenie terminu wizyty kontrolnej.

3. Faktyczna lista czynności wykonywanych podczas Badania, wskazanych w paragrafie 13 ust. 1-2 powyżej, zależy od decyzji Specjalisty w momencie przeprowadzania badania i wynika z potrzeby zapewnienia najwłaściwszego badania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta.

§ 14.

Rezerwacja Badania

1. Paris Optique oferuje Klientom możliwość rezerwacji terminu Wizyty w wybranym Salonie w celu wykonania Bezpłatnego Badania Wzroku.

2. Rezerwacja terminu Wizyty możliwa jest poprzez system elektronicznej rezerwacji Wizyt na Platformie Internetowej tj. poprzez stronę Platformy Internetowej znajdującą się pod adresem: https://parisoptique.pl/kalendarz/;

3. W przypadku rezerwacji terminu Wizyty za pośrednictwem Platformy Internetowej, Klient może rezerwować termin Wizyty, jako:

a) Zarejestrowany Klient – po zarejestrowaniu Konta na Platformie Internetowej i zalogowaniu się na swoim Koncie; lub

b) Gość – bez konieczności rejestrowania Konta na Platformie Internetowej.

4. Rezerwacja terminu Wizyty na Platformie Internetowej jest nieodpłatna.

5. Do prawidłowej rezerwacji terminu Wizyty konieczne jest podanie następujących danych:

 • wskazanie miasta oraz salonu

    • adres e-mail do kontaktu

    • imię i nazwisko osoby badanej;

    • numer telefonu komórkowego do kontaktu

    • oraz poświadczenie zapoznania się z Regulaminem sklepu i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich postanowień.

6. Dla uniknięcia wątpliwości, Paris Optique informuje, że podane przez Klienta numer telefonu i adres mailowy będą wykorzystywane przez Paris Optique wyłącznie w związku z rezerwacją terminu Wizyty, w tym przesyłania potwierdzenia rezerwacji terminu Wizyty, czy też przypomnienia o terminie Wizyty.

7. Po dokonaniu rezerwacji terminu Badania, na adres mailowy Klienta (podany przez Klienta w formularzu rezerwacji Wizyty) zostanie wysłane mailem potwierdzenie rezerwacji terminu Wizyty przez Klienta.

8. Klient ma możliwość rezerwacji terminu Wizyty na dowolny dostępny termin, w którym przyjmuje optometrysta. Klient ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Wizyty bez żadnych konsekwencji.

9. Paris Optique zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach pracy Specjalistów.

10. W celu uniknięcia wątpliwości Paris Optique informuje, iż usługa Bezpłatnego Badania Wzroku jest limitowana i oferowana jest wyłącznie dla Klientów dokonujących rezerwacji Wizyty poprzez Platformę Internetową https://parisoptique.pl/.

§ 15.

Reklamacje

1. Klient może złożyć do Paris Optique reklamację na działanie Platformy Internetowej, na zasadach wskazanych poniżej. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów Ustawy, regulujących odpowiedzialność Paris Optique za brak zgodności sprzedanego towaru z umową .

2. Każdy Klient może złożyć reklamację na działanie Platformy Internetowej. Reklamację należy złożyć do Paris Optique w terminie do 14 dni od wydarzenia dającego podstawę do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać mailem na adres: contact@parisoptique.pl

3. Klient ma obowiązek uzupełnić FORMULARZ REKLAMACYJNY TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE ONLINE, który jest do pobrania tutaj oraz zwrócić produkt.

4. Zwracany towar należy wysłać samodzielnie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adres:

Paris Optique

Dział Reklamacji Sklepu Online

Plac Konstytucji 5

00-657 Warszawa

5. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko reklamującego;

 • adres mailowy do korespondencji;

 • opis przyczyny złożenia reklamacji;

 • oryginał dowodu zakupu (paragon/faktura)

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Paris Optique w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania produktu wraz z FORMULARZEM REKLAMACYJNYM TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE ONLINE. O decyzji reklamacyjnej Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.

7. Zasady i warunki składania reklamacji oraz korzystania z uprawnień, wynikających z przepisów regulujących odpowiedzialność Paris Optique za brak zgodności sprzedanego towaru z umową znajdują się w Warunki Gwarancji Paris Optique, dostępnej na stronie internetowej, pod adresem https://parisoptique.pl/warunki_gwarancji

§ 16.

Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Paris Optique w Usłudze Paris Optique online objęte są roczną gwarancją (12 miesięcy ) od daty zakupu widniejącego na dowodzie zakupu (paragon/faktura).

2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Klienta wynikających z rękojmi oraz z innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Szczegółowe informacje n.t Gwarancji na produkty Paris Optique dostępne są na Platformie Internetowej adresem https://parisoptique.pl/warunki_gwarancji

§ 17.

Dane osobowe oraz ich przetwarzanie.

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest przez „Optyk Serwis i Marketing Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, NIP 521-36-35-251

2. Wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 RODO Paris Optique podaje Klientowi podczas przekazywania danych osobowych przez ww. osoby w formie papierowej lub elektronicznej poprzez udostępnienie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach akceptowanej przez Klientów Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://parisoptique.pl/rodo

W szczególności Paris Optique przetwarza dane osobowe Klientów w ramach Platformy Internetowej w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu prowadzenia Konta oraz w celu możliwości złożenia oraz realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Platformy Internetowej – w zależności od tego, z których funkcjonalności Platformy Internetowej Klient korzysta. Szczegółowe cele oraz zakres przetwarzanych danych opisane są w Polityce Prywatności.

3. Informacje o prawach, osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Paris Optique, dostępne są w Polityce Prywatności, pod adresem: https://parisoptique.pl/rodo

§ 18.

Dodatkowe funkcjonalności Paris Optique online

1. System oferuje Klientom następujące dodatkowe funkcjonalności:

 • Edycja danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji Konta,

 • Dodanie wybranego produktu do schowka,

 • Dodanie wybranego produktu do Porównania,

 • Udostępnienie wybranego produktu znajomemu.

2. Korzystanie z wymienionych wyżej funkcjonalności i udogodnień może być uzależnione od rejestracji Konta na Platformie Internetowej.

3. Dodatkowo, w przypadku Klientów posiadających Konto na Platformie Internetowej, każdy Klient może dokonać edycji danych podanych w ramach Konta w Usłudze Paris Optique online (przy użyciu Formularza Konta),

4. Funkcjonalności, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie wpływają na uprawnienia Klienta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności prawa do dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ich kontroli oraz zmiany.

§ 19.

>

Postanowienia końcowe

1. Paris Optique może dokonywać zmian postanowień Regulaminu w stosunku do Klientów korzystających już z Platformy Internetowej, w następujących przypadkach:

   • potrzeby dostosowania Regulaminu lub świadczonej Usługi Paris Optique online do ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

   • poszerzenia Usługi Paris Optique online lub Platformy Internetowej o nowe treści, funkcjonalności lub usługi, korzystnie wpływające na uprawnienia Klienta lub możliwości korzystania z Platformy Internetowej,

   • potrzebie zmiany funkcjonalności lub sposobu działania Platformy Internetowej z uwagi na chęć zwiększenia bezpieczeństwa Platformy Internetowej, a w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych Klienta oraz innych treści zawartych na Platformie Internetowej,

   • zmianach w strukturze Platformy Internetowej, mających na celu ułatwienie Klientowi korzystanie z Usługi Paris Optique online, przy czym w żadnym wypadku nie powodująca po stronie Klientów obowiązku poniesienia jakichkolwiek kosztów po stronie Klienta.

2. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 19 ust. 4 poniżej, w wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient powinien zaprzestać korzystania z Platformy Internetowej lub złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta,

3. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w paragrafie 19 ust. 1 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do usługi cyfrowej lub korzystania z nich, Klient może rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług cyfrowych przez Usługi Paris Optique online na podstawie niniejszego Regulaminu, której dotyczy zmiana bez okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia tej zmiany lub 30 dni od dnia poinformowania o niej Klienta w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (którykolwiek termin będzie korzystniejszy dla Klienta).

5. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej: https:// parisoptique.pl/regulamin. Ponadto można go wydrukować lub zapisać używając zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

6. Informujemy, że Usługi Paris Optique nie stosuje alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Nie wyrażamy zatem zgody na udział ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami.

7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku Sklep i Zamawiający wyrażą na to zgodę.

8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

W przypadki przedsiębiorców dokonujący zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.